Co gió

 Co gió BRT Aerox/ NVX 155/ NMax  Co gió BRT Aerox/ NVX 155/ NMax
600,000₫
 Co gió BRT PCX  Co gió BRT PCX
580,000₫
 Co gió BRT Vario  Co gió BRT Vario
600,000₫
 Co gió CRF BRT 32 -36 BA Rubber  Co gió CRF BRT 32 -36 BA Rubber
250,000₫
 Co gió CRF BRT 38 - 42 BA Rubber  Co gió CRF BRT 38 - 42 BA Rubber
250,000₫
 Co gió NVX BRT BA Rubber  Co gió NVX BRT BA Rubber
450,000₫
 Co gió PCX BRT BA Rubber  Co gió PCX BRT BA Rubber
450,000₫
 Co gió Vairo BRT BA Rubber  Co gió Vairo BRT BA Rubber
450,000₫